linux/CentOS 打包/解压命令详解

格式:tar  选项  文件目录列表

功能:  对文件目录进行打包备份

选项:

-c  建立新的归档文件

-r  向归档文件末尾追加文件

-x  从归档文件中解出文件

-O  将文件解开到标准输出

-v  处理过程中输出相关信息

-f  对普通文件操作

-z  调用gzip来压缩归档文件,与-x联用时调用gzip完成解压缩

-Z  调用compress来压缩归档文件,与-x联用时调用compress完成解压缩

.tar

解包:tar xvf FileName.tar

打包:tar cvf FileName.tar DirName

(注:tar是打包,不是压缩!)

.gz

解压1:gunzip FileName.gz

解压2:gzip -d FileName.gz

压缩:gzip FileName

.tar.gz 和 .tgz

解压:tar zxvf FileName.tar.gz

压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName

关键词: linux