javascript实现点击递增递减改变字体字号大小的代码

网页中常见的效果,点击按钮改变内容的字体显示大小,方便眼睛视力不同的人阅读,提高网页的用户体验。

实现方法也比较简单,通过js修改元素css的font-size属性。

实现代码

HTML代码:

<a id="cut" href="javascript:void(0);">A-</a>
<a id="add" href="javascript:void(0);">A+</a>
<div id="entry">
	这里是内容
</div>

Javascript代码:

var fontSize = 18;//默认大小
if(document.getElementById('entry')){
	if(document.getElementById('cut')){
		document.getElementById('cut').onclick = function(){
			fontSize = fontSize - 1;//每点击一下,字号减少1
			document.getElementById('entry').style.fontSize = fontSize + 'px';
		}
	}
	if(document.getElementById('add')){
		document.getElementById('add').onclick = function(){
			fontSize = fontSize + 1;//每点击一下,字号增加1
			document.getElementById('entry').style.fontSize = fontSize + 'px';
		}
	}
}

点击下面的 “A-” 和 “A+” 看效果

A- A+

这里是内容效果演示