javascript获取对象数组中指定对象属性的对象下标的方法findIndex()

一个对象数组,已知其中一个对象属性的某个属性值,然后通过该属性值获取其所属对象的对象下标。

简单地说就是通过指定对象属性值获取对象的下标,可以通过 javascript 的 findIndex() 方法实现。

findIndex() 方法的作用是传入一个函数条件,然后返回符合条件的数组的第一个元素的位置(下标)。

示例代码:

var _name = 'tddx'; //已知属性值
var _object = [
	{
		name: 'tddx',
		age: '10'
	},
	{
		name: 'neirong',
		age: '12'
	}
]
var _index = _object.findIndex(function(event){
	return event.name === _name;
});
console.log('已知属性值的下标是:'+_index);