Javascript正则表达式验证账号、手机号、电话和邮箱

1、验证帐号是否合法

验证规则:字母、数字、下划线组成,字母开头,4-16位。

function checkUser(str){
  var re = /^[a-zA-z]\w{3,15}$/;
  if(re.test(str)){
    alert("正确");
  }else{
    alert("错误");
  }
}
checkUser("neirong.org");//调用

2、手机号码

验证规则:11位数字,以1开头。

function checkMobile(str) {
  var re = /^1\d{10}$/
  if (re.test(str)){
    alert("正确");
  }else{
    alert("错误");
  }
}
checkMobile('13800138000'); //调用

3、电话号码

验证规则:区号+号码,区号以0开头,3位或4位,号码由7位或8位数字组成,区号与号码之间可以无连接符,也可以“-”连接

function checkPhone(str){
  var re = /^0\d{2,3}-?\d{7,8}$/;
  if(re.test(str)){
    alert("正确");
  }else{
    alert("错误");
  }
}
checkPhone("09557777777");//调用

4、邮箱

验证规则:姑且把邮箱地址分成“第一部分@第二部分”这样。第一部分:由字母、数字、下划线、短线“-”、点号“.”组成;第二部分:为一个域名,域名由字母、数字、短线“-”、域名后缀组成,而域名后缀一般为.xxx或.xxx.xx,一区的域名后缀一般为2-4位,如cn、com、net,现在域名有的也会大于4位

function checkEmail(str){
  var re = /^(\w-*\.*)+@(\w-?)+(\.\w{2,})+$/
  if(re.test(str)){
    alert("正确");
  }else{
    alert("错误");
  }
}
checkEmail("contact@cnblogs.com");//调用
关键词: 正则表达式